Listing
Gammon India Ltd

Post Box No 7 Nuclear Power Project, Kalpakkam, Chennai - 603102

Great Lakes Institute of Management

East Coast Road, Kalpakkam, Chennai - 603102

Kendriya Vidyalaya No 2

KV 2 Sadras, Kalpakkam, Chennai - 603102

Kendriya Vidyalaya No 1

DAE Township, Pudupattinam, Kalpakkam, Chennai - 603102